12 Μαρ 2019

The debt trap of the Greek economy and the way out

Abstract

In this paper it is argued that, in an economy with heavy loans such as Greece, structural reforms are not enough to lead the country out of the crisis. Only a Grexit with deep cuts and restructuring of debts, together with efficient state management and development policies may lead to growth. Greece has fallen in a huge debt trap which is perpetually growing by new loans. A little less than half of these loans have been created during the euro zone period and particularly after the 2008 crisis. In accordance with the Eurogroup agreements, Greece is obliged to pay every year to its lenders 15% of its GDP (27 billion euro) up to the year of 2023 and 20% of its GDP (36 billion), between the years 2023 and 2060.  No country in the world can survive under such a  heavy burden of debt obligations. It is argued that, even a country with heavy loans such as Greece, can succeed growth by imposing structural reforms such as sweeping impediments of labor, goods and service markets, breaking business and union monopoly power, make it easy to fire unwanted employees, removing regulations, red tape and  licensing fees, privatizing state assets, increasing taxes and suppressing pensions etc. This is nothing but a totally false hypothesis. It has been illustrated in research that, structural reforms may provide in the long run a yearly growth of a little over 1% . It is also found that, they do not increase output during a crisis and they might have negative effects in the medium run. Thus, in the case of Greece, only deep cuts and restructuring of the debt (as with the German debt in the London 1953 agreement), accompanied with Grexit, development policies, efficient state management and reasonable structural reforms, may lead to the way out of the crisis and to growth.

Introduction
    
During the post war period, Greece witnessed a satisfactory and even impressive economic development with years of high growth followed by short periods of stagnation, and ever since the mid seventies, it has entered the club of the developed countries. Greece entered the European Union in 1980 and the euro zone in 2002 under a climate of euphoria, looking towards even better days. In the beginning of the euro years during 2002-2008, the country lived in a non-productive affluence - a false paradise with an enormous expansion of loans, both state and private. European banks, mainly German and French, where wide open to Greek state loans, most of which where directed to the purchase of imported goods from the same countries and in particular for armament from the west. Private banks also where competing with each other in offering the most attractive loan terms almost without any guarantee. In fact, they where pushing people and businessmen to become their lenders.  In 2008 the international crisis hit like a thunderstorm the country. Then under Berlin’s guidelines, the euro zone imposed upon Greece extreme deflationary policies that created a vicious circle of deep recession. The lenders asked for their money back and since the debtor could not pay, they provided new loans. The country was trapped; the Modern Greek Tragedy had been born. (Rogoff, K. 2015 and Negreponti-Delivani,M. 2014).After its entrance in the euro zone instead of better days, the once affluent Greece became a poor relative of Europe and a beggar of new loans. The huge burden of the ever increasing debts, the overvalued euro and restrictive economic policies, led the country to a vicious circle of recession with no end and hopes of inversion.  Despite, austerity measures and the haircut of 2011 (PSI)[1], mainly financed by Greek pension funds, state and local organizations, Universities and private bondholders (Bevan, 2012), the enormous Greek debt continues to rise. From € 303.5 billion or 157% of the GDP in 2012, it soared to € 323 billion or about 180% of the GDP by the end 2016.
Histogram  I
Average Annual Growth of GDP in Greece, the GIPSI, the euro zone and the rest of the world
Source : World Bank, The Global Outlook, 2016. Own elaboration of  analytical  data of all countries internationally. Latvia and Lithuania have not been included in the above calculations as euro zone countries, because they entered in the euro area in 2014 and 2015 respectively. The so-called GIPSI are Greece, Italy, Portugal, Spain and Ireland.

It is argued that the Greek debt has been inherited from the past as a result of bad and corrupt state management. Yes, part of the blame may be related to the malpractices of the Greek political system. But we must not forget that, the same political system, more or less also to be found in many other countries, existed also in the past during the previous 150 years of the drachma years. Although there were several economic crises and bankruptcies in the country’s economic history, (Deo S., Donovan P. & Hatheway L.2011), as in many other countries (Deo S., Donovan P. & Hatheway L.,2011). No one remembers a deep and long catastrophe like the one witnessed today.  Moreover, in the same declivity trend, although to a lesser extent, Greece is followed by Italy, Portugal, Spain, Ireland. (Weeks,J.2013).But also the whole euro zone is not doing well, crawling at the bottom of world economic development (Histogram I).

Histogram II
Evolution of the Greek debt as a percentage of the GDPSource : Eurostat

                                                              Histogram III
Evolution of state debts in Greece, Ireland, Portugal, Italy, Cyprus, Spain,2008-2015
                Gr              Ire                  Port            It                 Cy


         This widely spread saying that the Greek debt has been inherited from the past is

                    Greece                Ireland           Portugal          Italy              Cuprous         Spain  
        
Source : Eurostat

a cunning myth. According to Eurostat data, the debt as a percentage of the GDP, has almost doubled after the 2008 during the euro zone years. (Histogram II). In other words, the Greek debt created during the euro zone years, almost equals the total debts of the past 150 years ( which have been going through cuts and restructuring, an arrangement not accepted within the euro). There is also another important point. If the Greek debt was enormous as said before the year 2002, how could Greece be accepted in the euro zone where a main prerequisite for such an entrance is an acceptable level of debt less than 60-80%?
   Moreover, in accordance with Eurostat data, the debt as a percentage to the GDP was more or less doubled in other peripheral countries between  2008-2015. Apart from Greece where it jumped from 120%  to 181% of the GDP, in Ireland climbed  from  47% to 89%, in Portugal  from   82%  to 149%, in Italy  from  112%  to 157 and  in Cyprus  from  55%  to 110%. Above all in Spain it was almost tripled since it rose from   47%   to 117% of the GDP (Histogram III ).It is questionable whether it is within the nature of the euro zone, the negative or low growth and  the creation of state debts.

Histogram IV
Estimations for the distribution of euro loans to Greece before 2015Source : European School of Management and Technology, Berlin

      The debt trap is destroying the Greek economy and keeps the country under an economic and political occupation. New loans are given to the Greek government so as to pay older loans and this has no end. In May 2016, the European School of Management and Technology (ESMT) based in Berlin, published a research report providing a descriptive analysis of where the Greek bailout money went since 2010     (Rocholl,A.Stahmer,A. ESMT, 2016). Out of the 220 billion euro disbursed to Greece since the beginning of the economic crisis about 95% (210,3 billion euro ) has gone mainly to German and French banks and less than 5% (9.7 billion euro) went into the state budget for the benefit of Greek citizens (Histogram IV). More analytically, apart from the above sum of 9,7 billion, 86.9 billion euro (46,67%) of the bailout money went to repay old debts, 52.3 billion euro (28,08%) for payment of interest, and 37.3 billion euro (20,03%) for the recapitalization of Greek Banks. In the latter case, this was necessary because of the large escape of capital abroad - a fact also related to the malfunction of the euro zone.
    These findings were assumed and discussed but few knew as a fact, yet now they are confirmed by the above verified study. As stated in the same study, “for six years there are attempts to stop the Greek crisis with tougher measures and loans that require new loans to pay back the older ones. The cause of the failure is less in the side of the Greek government and more in the design of assistance programs. These calculations are raising doubts about the proper design of assistance programs, since the loans serviced debts, although Greece is the 2010 de facto bankrupt. In particular, the salvation of Greek banks proved disastrous for taxpayers. Overall, they channelled 37.3 billion euro in Greek banks from the two aid packages. But the aid is fully diminished. After the recapitalization by the PSI of 2012 the banks have lost almost 98% of their value in the stock market. Moreover, the resulting risk transfer from the private to the public sector and the subsequent risk transfer within the public sector from international organizations such as the ECB and the IMF to European rescue mechanisms such as the ESM, still constitute the most important challenge for the goal to achieve a sustainable fiscal situation in Greece”. [2] After the agreement with the lenders in the summer of 2015, and the decisions of the two Eurogroups of July 2016 and June 2017, the debt trap became even bigger. After 2015, all new loans will be used to pay back older loans and there is much more burden to that as we will discuss further on.

The economic deadlock

           The Greek GDP has fallen more than 25% since 2008, and this dramatic drop has no parallel in length in history (Histogram V). Moreover, the Greek households lost 40% of their wealth between 2009-2014. (Charalampakis,E. 2017). Greece has become a European champion in unemployment rising to unprecedented levels of 23%-25%, and youth unemployment to approximately 62%.

Histogram V

As a result more than 500.000 Greeks, most of them young, emigrated abroad in the last five years. All economic indicators  (GDP, unemployment, investments, industrial production, construction, etc), move with a monotonous downward trend (The World Bank Factbook, 2016, IMF Economic Outlook, 2016, ELSTAT).
Inflation moves at a negative pace of 1-2% and this is extremely negative for growth and the burden of debts. Not only the public, but also private debts have increased dramatically. More than one in two businesses fails to service their loans, tax and insurance obligations. Overall arrears to the Greek Income Revenue Service (IRS) are growing sharply now surpass 215 billion by mid 2017, that is 120% of GDP. More than half of the total of 5.8 million taxpayers owe to the IRS. Many millions of debts are also owed to businessmen and pensioners by the State which always postpones its payments obligations so as to present a better budget. The only positive sign was the equilibrium and/or the surplus in the State budget and the balance of payments, mainly due to the deep drop of imported oil prices and large cuts in public expenditure, which turn leads to more recession.
    Continuously expanding is the number of uninsured citizens and entrepreneurs. The pension funds, wounded with the haircut of their reserves from the PSI in 2011, are sinking (Bevan 2012). Their deficits are growing sharply and this  results to huge cuts in all kinds of pensions. The economy is drying up and contracting all the more.  The extreme recession policies, the huge levels of unemployment, the excessive compression of labor rewards and of pensions, are both inhumane, and uneconomic. They lead to a large drop of domestic demand with dangerous economic and social consequences.  Recession creates more recession lowers the business circle and the tax base. Poverty creates more poverty, misery, hate and upheaval. Loans lead to more loans and dependency – a perpetual cycle[3]. Mainly due to the overvalued euro, the lack of currency liquidity and the high interest rates of loans for business transactions, the country’s poor competitiveness is dying.  Recession cannot be beaten with more recessionary policies, an overvalued currency and without a generous development plan (Krugman, 2012). Over the long term, this is burdensome to all, even for Greece’s lenders. These policies are totally wrong. They are not the outcome of logic. And common logic is what we need today

The negative influence of the euro 

      Τhe overvalued euro is a costume that does not fit peripheral economies based on labor intensive economies. It mainly favors countries that create high technology and innovation products, those with capital and technology intensive economies. For instance, when a product such as a new effective medicine safeguards its patent and cannot be copied for at least 20 years, its production cost may be trivial, but its sale price is extremely high. This allows for an absurd profit margin, since the labor and raw materials cost is significantly low. A modern magnetic resonance tomograph for example, one made by Siemens, is so expensive because its purchase is considered necessary in the global market. This is true for its spare parts and maintenance as well.  Conversely, Greece, even though its immense human-scientific potential has migrated abroad, maintains tourism and agriculture as its main production orientation which require a labor intensive production process. Therefore, a significant amount of workforce is needed but unable to reduce its cost below a certain point, so as the total production cost to be lower or equal to that of our competitors.
     Moreover, the cost of living in neighbour  countries is much lower. In other words, the purchasing power of 25 euro in Greece corresponds to 12-15 euro in Turkey or Bulgaria. The charge for a hotel room in Greece, due to the high exchange rate of the euro compared to other currencies, is almost double than in Turkey, Egypt, Bulgaria, Romania, Hungary. Even the lowest-paid worker in tourism and agriculture, Greek or immigrant, costs far more, since they get paid in euro, than a worker in some other country who gets paid in a devaluated currency. The fact that, Bulgaria belongs to the EU but not to the euro zone and has its own devaluated currency with a very friendly tax system, has led many thousands of Greek companies to transfer there. Greek pensioners are also moving to Bulgaria, because their extremely low pension in euro has an increased purchasing power there. Numerous Greek consumers who reside near the borders with Albania, FYROM, Bulgaria and Turkey go on one-day trips to these countries to buy low-cost products of any kind. As Simon Johnson (2015) points out, the underlying problem in the euro area is the exchange rate system itself – the fact that “these euro zone countries locked themselves into an initial exchange rate, i.e., the relative price of their currencies, and promised never to change that exchange rate. This amounted to a very big bet that their economies would converge in productivity – that the Greeks (and others in what we now call the “periphery”) would, in effect, become more like the Germans”.

The extreme policies of the Eurogroup

       Every year, successive Greek governments, the European Commission, the IMF, announce optimistic forecasts for the future trends of the Greek economy. These forecasts, also called as “the success story”, are always refuted in the end. The IMF accepted that it was wrong with its initial predictions concerning mainly the country’s multiplier (I.M.F., 2013, Spiegel & Harding, 2013, Blanchar,2015). Yet, the lesson was not learned. Under Berlin guidelines, the euro zone decision makers   insist in the same policy of catastrophe. The Eurogroup session of 15 June 2017 concluded with the following monstrous decision that was mostly hidden from the wider public.
«The Eurogroup welcomes the commitment of Greece to maintain a primary surplus of 3.5% of GDP until 2023 and thereafter a fiscal trajectory that is consistent with its commitments under the European fiscal framework, which would be achieved according to the analysis of the European Commission with a primary surplus of equal to or above but close to 2% of GDP in the period from 2023 to 2060. The Eurogroup concluded that debt sustainability should be attained within the framework of the debt measures envisaged by the Eurogroup in May 2016. In this regard, the Eurogroup recalled the assessment of debt sustainability with reference to the agreed benchmarks for gross financing needs: GFN should remain below 15% of GDP in the medium term and below 20% of GDP thereafter so as to ensure that debt remains on a sustained downward path.»
    The debt trap was thus completed and the country is seemingly held under a modern economic occupation for the next 43 years. With this Eurogroup decision, (which was a prerequisite for a necessary new loan of 8 billion euro for the payment of precious loans), Greece has been obliged to present a yearly budget surplus of 3,5% (6 billion euro) paid to the lenders. On the whole, it should pay 15% (27 billion) of its GDP up to year 2023 and 20% (36 billion) up to 2060.  It is obvious that, such huge loan liabilities are impossible to be met not only by a destroyed economy such as that of Greece but even by prosperous states like Sweeden, Germany, Canada etc. Since this is out of discussion, it appears that the lenders’ plan B is to acquire part of such funds by the establishment of the Superfand which already functions under their command. In this Superfand[4] all state property of the country will be included for 99 years. The loss of funds from public property to be owned by the Superfand and to be sold, will deprive the Greek state budget from the influx of precious income and thus, new budget deficits will arise.
   This combined with the ever more extreme austerity measures policies imposed by the Eurogroup, will lead to further shrinkage of the economic cycle and to deeper recession.   It is an undeniable truth that Greece’s colossal debt is not sustainable; a fact that is understood even by first year students of economics. This recession spiralling is irreversible and not any illusion of fake optimism can reverse it. Insofar the country is completely controlled by the distorted euro zone with the overvalued euro and harsh recession policy enforced, along with the disease of the fierce modern stock market capital; there is no possibility for the Greek economy to recover from the coma of destruction that has been trapped in. The ever renewed forecasts for economic recovery are more near to a science fiction scenario. It is hard to believe that the economic downhill of the Greek economy, can miraculously be averted. Because, to put it simply, no such miracles can happen.

The German debts to Greece for war loans and compensations

    On February 23 1953, the London agreement was signed in to write off the huge German debt resulting from the two world wars. Some 70 countries had claims against Germany both before the war, and the post war period. The conventional total debt of Germany, pre-war and post-war without counting the war reparations and compensation, amounted to 38.8 billion marks. In accordance with the London Agreement, this debt was deleted by 62.6% and the repayment of the remaining scheduled to be paid in 10 to 30 years, with an interest rate of 0% -5%. The first five years, starting in 1953, the debt would be paid without interest and debt payments  should not exceed 5% of Germany's income from exports. Thus, Germany was required to repay the rest of the debt, while maintaining a level of development in order to meet its obligations and to concurrently improve the standard of living of its people. In addition, if the fulfilment of these conditions exceeded its true potential, it would be reconsidered with individual negotiations. With these arrangements, the repayment of German debt (estimated to about 600% of the GDP),made possible much earlier than planned. After full implementation of the plan in 1958, the debt fell to 6% of GDP and in 1960 Germany was exempted from amortization obligations. The London Agreement was modelled under sound debt settlement logic and became a reference point for the poor and heavily indebted countries.  Greece, which took part in the London Agreement did not collect war loans and reparations from four years of harsh occupation by German troops during the years 1940 to 1945, which resulted in hundreds of thousands of deaths and huge logistical disasters.
   Today, these remedies-compensation, are estimated by the Bank of Greece at 108.43 billion euro, without interest. The occupation loan, amounting to 3.5 billion dollars, is estimated at 54 billion euro, without interest. In accordance with other estimates, these amounts are much larger, even higher than 160 billion euro in current prices. As foreseen in the agreement, part of the debt and war compensations would be paid to Greece with the reunification of Eastern and Western Germany. When the German Union integrated into a single state in 1990, the conference agreed by the London Agreement on this issue, never took place.  Germany considered and considers that, an agreement on the reunification has no legal status Peace Treaty; it paid only some minimal compensation of 70 million to war victims that claimed the matter in international courts and hurried to close the matter. Since then, Germany has steadfastly refused to reopen this can of worms. The German government argued that, any plausible bill would exceed the country's resources, and that continued financial co-operation in Europe instead would be infinitely more preferable.
   Professor Albert Ritschl of the London School of Economics in an outspoken interview to Spiegel[5] points out that Germany is king when it comes to debt. Calculated based on the amount of losses compared to economic performance, Germany was the biggest debt transgressor of the 20th century….In the 20th century, Germany started two world wars, the second of which was conducted as a war of annihilation and extermination, and subsequently its enemies waived its reparations payments completely or to a considerable extent. No one in Greece has forgotten that Germany owes its economic prosperity to the grace of other nations...The German bankruptcies in the last century show that the sensible thing to do now would be to have a real reduction of the debt. Anyone who has lent money to Greece would then have to give up a considerable part of what they were owed. Some banks would not be able to cope with that, so there would have to be new aid programs. For Germany, this could be expensive, but we will have to pay either way. At least Greece would then have the chance to start over”.
   Wolfgang Schäuble, the German Minister of the Economy was asked why he insists on imposing very hard economic burdens upon Greece, while Germany refuses to pay its own debts and war compensations derived from two world wars. He answered simply by saying “these where different times”.

The myth of structural reforms

     Dani Rodrik (2015) describes structural reforms as improvements in regulation and institutions to enhance efficiency with which markets operate, reducing transaction costs of market activity, product and service markets: licensing fees and other costs, labour markets: hiring/firing costs, reducing entry barriers, eliminating monopolies, enhancing the role of private sector over government, improved public sector administration, e.g., tax collection, rule of law. According to the OECD, labour market structural reforms include: (i) simplification of dismissal procedures, (ii) increased flexibility in working-time regulations, and (iii) enhancing firms' wage-setting flexibility. Examples of product market structural reforms consist of: (i) privatisation programmes of state-owned enterprises, (ii) stricter competition laws, and (iii) removing barriers to entry in professional services.
     A common definition of structural reforms includes the modernization of public administration, the effective management of the wider state, the abolishment of professional labour and market privileges and monopolies, the promotion of innovation, the proper treatment of tax evasion, the widening of tax base, privatization, deregulation and liberalization. A wider interpretation of the term however includes deep cuts in pensions, wage, incomes and labour conditions. The European Commission which strongly supports structural reforms, relates them with a wide range of measures including actions to promote growth and create more jobs, fiscal responsibility, investment and structural reforms and in particular:

  • make labour markets more adaptable and responsive
  • liberalize service sectors, boost competition in product and service markets, specific sectors, or improve overall business environment
  • encourage innovation
  • improve the quality of public taxation systems
  • address the challenges of population ageing on the welfare state.

      Behind such well written sentences, lies the wider interpretation of the term, pointing toward pension and wage cuts, as well as including the abolishment of basic labour conditions. The neoliberals insist that, structural reforms tackle obstacles to the fundamental drivers of growth by liberalising labour, product and service markets, thereby encouraging job creation and investment, improving productivity, boosting the economy’s competitiveness, growth potential and adjustment capacity. The euro zone supporters are in love with this hypothesis. They insist with passion that,  structural reform is the only key to growth and prosperity. So Greece has to inherit this lonesome road to jump out of the crisis.

Histogram VI
Change in OECD responsiveness to structural reforms recommendationsSource : OECD and David Pothier, (2014)    Every program imposed upon the Greek economy by its creditors since the financial crisis in 2008 has been held together by a central conceit: that structural reforms, conceived boldly and implemented without slippage, would bring about rapid economic recovery. The European Commission, the European Central Bank, the International Monetary Fund, all anticipated that fiscal austerity and structural reforms would result in a compensatory boost to the Greek economy. For the last eight years, Greece has been a very good pupil indeed.  Successive Greek Governments inherited the deepest the wildest structural reforms in comparison with other European countries together with extreme recessionary economic policies. As a result, from 2010 to 2015, Greece climbed nearly 40 places in the World Banks’s business-environment rankings. Its responsiveness to structural reforms recommendations remains highest amongst other euro zone members (see Histogram VI).  Despite this, the country’s debt is still unsustainably high, with the economy being deeply sick up to present days. Strict monetary and austerity policies and structural reforms implemented until now have succeeded to practically nothing. They transformed a rather wealthy country to a poor state and created immense pain for the people. The Modern Greek Tragedy appears to have no end.
    Several studies concerning the outcome of implementing structural reforms around the world—particularly in Latin America and Eastern Europe since 1990—have shown very poor results. It has been found that, privatization, deregulation and liberalization typically produce growth in the longer term at best a little over 1%. (Bouis and Duval OECD (Buis, R, et al ( 2012). In the short-run, effects are often negative especially when slack in the economy is large. Anderson et al. (2014) has found that, weak demand conditions could dampen the short-run impact of structural reform, and in some cases, structural reforms initiated in weaker initial demand conditions have very little positive and possibly negative impact on growth and employment even in the medium run (Anderson et al., 2013).
    Moreover, Eggertsson et al. (2014) show that, structural reform does not increase output during a crisis. Their simulation also shows that structural reform may have negative impact when strict monetary policies are active. Anna Rose et al., in an International Monetary Fund research paper ascertain that “ Some structural reforms may not achieve the desired improvements, having small or even negative effects in depressed economies. By reducing the uncertainty and sustaining aggregate demand during the reform episode, supportive macroeconomic policies can increase the positive effects of reforms on macroeconomic outcomes. This supports the view that some structural reforms are best initiated in conjunction with supportive fiscal or monetary policy if policy space is available”. (Rose - Bordon, A., Ebeke Ch.and Shirono,K.(2016).
     Out of many researchers that have searched the impact of structural reforms, only  Hobza and Mourre (2010) support that structural reforms could boost real GDP growth from 1.7 percent to 2.2 percent between 2010 and 2020, depending on the depth of the reforms. Yet even if we accept their findings, one wonders if this rate of growth is enough to pull out of the crisis a destroyed economy such as that of Greece.   As Paul Krugman (2013) put it, “such policies are nothing more than a red herring distracting policymakers from the real underlying cause of the Eurozone's economic woes, namely the chronic shortfall of aggregate demand”[6]. In the case of Greece, restricted monetary policies together with structural reforms imposed has been a total failure. The statistics, the numbers, the reality, the whole picture speak for themselves.           On the whole, we may accept that, certain structural reforms such as the rationalization of public administration the combat of tax evasion and corruption, the promotion of innovation are no doubt necessary for the country's progress. But even with the most successful of such reforms, the country will not survive under the siege of a debt trap, extreme austerity policies and an overvalued euro.

The way out

      In front of the deadlock, the only solution appears to be a structured and friendly Grexit, accompanied by a controlled bankruptcy, suspension of debt payments (as best illustrated by German loans in the London 1953 Agreement), and negotiations for cutting the debt and extending its repayment period. Structural reforms should concentrate in improving state management, eliminate corruption and tax evasion and reorganizing the social security system on a logical basis. During the initial negotiation days, the government must be ready to provide liquidity to the economy through the issuing of non-interest state bonds at a ratio of 1 : 1 in relation to the euro. Bootle R., (Jul., 2012).  Existing capital controls and the recent widespread transactions with electronic money through the banks, will be helpful for the same cause. Being able to immediately provide liquidity to the Greek economy is crucial for affective bargaining with the lenders, who could not extort deals by threatening to halt the supply of money, as they currently do.
     Yet, Greece should not recklessly raise its demands and expectations, ignoring the lenders’ geopolitical predominance. To say the least, at such negotiations Greece will not be held at gunpoint. But it must not overvalue its own position. The next step is the issuing of the new drachma devaluated at 25% in relation to the euro, as a necessary precondition for regaining the lost competitiveness of the economy Thus, one drachma will equal 0,75 euro. The euro may continue to be used as a parallel currency for a period decided in accordance with the result of negotiations and economic trends. In practice, the existence of a parallel currency is today a common practice in many countries worldwide and in Europe as well. Following this initial period, which may last less than a year, it is expected that the economy will regain its lost competitiveness and move towards growth. The annual growth of GDP, wages, pensions and income in general may reach 5-7%, a soaring increase in employment will create over 1.4 million job positions, and unemployment can recede below 10%.
     Particular care should be taken to avoid hyperinflation which constitutes the main, if not the only risk of transitioning. Today, less than 50% of the economy’s productive capacity is been used and inflation moves at a negative pace. This leads to artificial growth of the loan payments and creates conditions of extreme recession. Therefore, a controlled heating of the economy is needed, provided that it will not lead to extreme and not easy to controlled conditions. (Katsinos,A.,Mariolis,Th.2012 and  Chionis, D. 2015). In any case, the dangers of hyperinflation may be avoided if the amount of new drachma produced will not exceed a certain level of the M2 of no more than 20-30% of the GDP (36-54 million euro). Moreover, increases in wages, pensions and incomes in general, may  follow and not proceed the GDP growth. So, under the above policies guidelines and considering that imports constitute about 25% of the country’s GDP, we have estimated that, inflation shall be sustained below 8-10% during the initial stage and afterwards, may fall below 6%.( Katsanevas, Th. 2016).
       There shall be no issue of goods sufficiency with regard to basic necessities, such as food, medicines, raw materials or fuels, a fact that is further guaranteed by the current surplus in the balance of payments. Banks shall be recapitalized using national currency under state control. Bank deposits and debts in euro will be protected through their conversion to new drachmas, at a dr/euro rate 1:0,75, hence covering the devaluation of the new drachma by 25%.
    This basically means that a 75.000 euro deposit will equal 100.000 new drachmas and so on. Regarding mortgage loans, special provision should be taken under a main policy umbrella and in accordance with particular cases. Tactical bad debtors who, on a regular basis deliberately avoid making payments upon their loans, shall be subject to legal proceedings. Low and medium incomes may be increased eventually, in relation with labor productivity and GDP growth trends.  Government spending restrictions, the combat of corruption, impunity, bureaucracy, tax evasion and the strengthening of productive investments, are also necessary. The Greek economy must be cleared from the pathetic syndrome of the “import country” that depends upon loans, reactivate its production basis, try to consume no more than it produces, abolish malpractices of the past and make a healthy new beginning towards the future.
     Among other measures, there is a need to upgrade the national healthcare and welfare system, the enhancement of families with three or more children, the employment of the young and of redundant middle-aged employees. Emerging technologies, modern antagonist industry, pharmaceutical and medical industry and services, internationalization of Greek Universities, shipyards, agriculture and livestock raising should be promoted as major development pillars. Greek ancient heritage, culture, music, theatre and arts in general, should be supported. Research and innovation should be also strongly encouraged, as well as quality tourism, predominantly quality and maritime tourism. Incentives will be offered for attracting Greek shipping owners to be registered under the Greek flag and transferring their registered office in Piraeus[7].
   After eight years of destruction, it has become obvious that the debt trap coupled with the overvalued euro, with austerity policies imposed by the euro zone, is financially sliding down the chasm of catastrophe, with no hope of recovery. A friendly Grexit as was briefly described above, with a generous cut of the county’s debt, together with development policies and reasonable structural reforms, is the only applicable way out of this tragedy.

References

Anderson, Derek, Ben Hunt, and Stephen Snudden, (2014). “Fiscal Consolidation in the Euro Area: How Much Can Structural Reforms Ease the Pain?” IMF Working Paper. No. 13/211 International Monetary Fund).
Bevan J., (Feb., 2012). “Everything you wanted to know about the Greek bailout”, http://www.room151.co.uk/blogs
Bouis, R., Orsetta C., Lilas D, Romain D., Aleksandra Z., (2012), “How Quickly Does Structural Reform Pay Off? IZA Journal of Labor Policy, 1:12.
Charalampakis,E.(2017,July). Effects of the crisis upon the Greek households.Ecobullein,Bank of Greece , No 45, www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/EcoBulletin
Chionis, D.(2015).Reform and growth or growth and reform. ICABE
Deo S., Donovan P. & Hatheway L., (Oct., 2011). “A brief history of breakups”, UBS investment research,
Blanchard,O.(2015).Greece : Past critiques and the path forward. IMF direct,July
Bootle R., (Jul., 2012). “Leaving the Euro: a Practical Guide”, Capital Economics, A submission for the Wolfson Economics Prize MMXII.
Eggertsson, Gauti, Andrea Ferrero, and Andrea Raffo (2014). “Can Structural Reforms Help Europe?” Journal of Monetary Economics, Vol. 61, pp.2–22.
ELSTAT, Hellenic Statistical Authority
European School of Management and Technology (ESMT)
Hobza, Alexandr, and Gilles Mourre (2010). “Quantifying the Potential Macroeconomic Effects of the Europe 2020 Strategy: Stylized Scenarios,” ECFIN Economic Papers 424, September.
International Monetary Fund, (Jun., 2013). “Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement”
International Monetary Fund ( 2016).Economic Outlook
Johnson Simon. ( 2015, 21,June).,The end of the Europe is not about austerity. The New YorkTimes,
Katsanevas, Th. ( 2014). Greece and the Eurozone Crisis. ICABE,www.icabe.gr
Katsanevas,T.(2016). The Modern Greek Tragedy and the Necessary Grexit.Berlin. Lambert Academic Publications
Katsinos,A.,Mariolis,Th.( 2012).Switch to devalued drachma and cost push inflation. Modern Economy,Vol.3,No2pp164-170
Klein N.(2009).The Shock Doctrine:the Rise of Disaster Capitalism. Metropolitan Books
Krugman P., (2012). End this Depression Now. Melrose Road Partners
Krugman, P.(2013). Structural Excuses. Paul Krugman's blog
Massimo D’Alema(6/8/20150.Interview to Skypt
Ministry of the Economy of Greece ( 2016). Budget Draft
Negreponti-Delivani,M.( 2014). The killing of greeceIanos and L’Harmattan
Pichards,J.(2012). Currency wars. The making of the next global crisis.Amazon
Sinn H.W. (April 2013).Greece should exit the Eurozone as soon as possible and be offered a return ticket!”, Open Europe, http://klauskastner.blogspot.gr/
Pothier, D.(2014).Structural reforms in the eurozone.DIW Roundop,Politics in Focus
Ritschl Albert interview to Yasmin El-Sharif in in Spiegel on line International,21 June 2011
Rocholl,A.Stahmer,A.(2016).Where did the bailout money go?The European School of management
Rodrick, D.(2015a).The elusive promise of structural reforms https://www.project-syndicate.org/./greece-structural-reforms...
Rodrik,D.(2015b).Structural reforms and Greece : Lessons from other countries. Athens, Oct. www.inerpost.gr
Rogoff,K.( 2015).The Modern Greek Tragedy.VOX CEPS PPolicy portal
Rose - Bordon, A., Ebeke Ch.and Shirono,K.(2016).When Do Structural Reforms Work? On the Role of the Business Cycle and Macroeconomic Policies. International Monetary Fund working paper
Spiegel P., Harding R., (Jun., 2013). “IMF admits to errors in international bailout of Greece", Financial Times, http://www.ft.com/intl/cms
World Bank Factbook ( 2016)
Weeks,J(2013).Join the euro.Yes for lower growth.www.socialeurope.eu[1] The euro zone authorities in their session of 21/8/2011, decided the implementation in Greece of  the so-called Private Sector Involvement (P.S.I ), which implies payments for the public debt with inflows from the private sector ( bonds belonging to Social Security and Public Organizations, Local Government, Universities,private bondholders etc). The term PSI has been firstly used for the restructuring of the public debts of Russia, Turkey, Argentina, Ecuador, Brazil
[2] The ex Prime Minister of Italy, Massimo D’ Alema in a revealing  interview to Skyptg in 6/8/2015 pointed out that “. €220bn out of the €250bn of aid to Greece has gone directly to the German, French and Italian banks, as interest paid to the lenders. In reality, when we say that we’re paying the Greeks’ pensions, that’s not true – no, we’re paying the German banks. It goes a roundabout way, yes, it does a little trip, but the Greeks don’t even get a whiff of it. This mechanism cannot last for any length of time – it is not working and will not work”.

[3] Menandros an ancient Greek philosopher has said that ,”loans make slaves the human beings”.
[4] The Superfand named “Greek Company of Partnership and Estate” basically controlled by the lenders, acquires for 99 years all state property such as ports, air ports, state land, buildings, hotels touristic  real estate, state companies of electricity, petroleum ,gas, water, civil transport,  railways etc.

[5] Interview of Albert Ritschl to Yasmin El-Sharif in in Spiegel on line International,21 June 2011


[6] Paul Krugman adds to that by saying “OK, let’s be clear: I’m in favor of structural reform (as long as it’s the right kind of reform). I’m also in favor of peace, kindness, and good coffee for everyone. But when I see influential people calling for structural reform as the universal answer to all economic problems, I get angry. Hence my morning ire at the OECD”.

[7] For a more analytical presentation of these proposals, see, Katsanevas,Th.( 2016).The Modern Greek Tragedy and the necessary Grexit. Berlin, Lambert Academic Publications. Also, of the same 

8 Μαρ 2019

Μια συζήτηση - εξομολόγηση

Μια συζήτηση - εξομολόγησή μου με τον Γιώργο Βαθιώτη για μέρος της διαδρομής ζωής, σε βουνοπλαγιές και σε χαράδρες, με τριαντάφυλλα και αγκάθια, για τα χθεσινά και τα σημερινά.

 

4 Μαρ 2019

Έφυγε και ο Δημήτρης Κουλουριάνος

Ένας από τους σημαντικότερους  συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ της περιόδου  1981-1985, ο Δημήτρης Κουλουριάνος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών. Διαπρεπής οικονομολόγος, διετέλεσε υπουργός Οικονομικών, την περίοδο 1982-1983 στην

24 Φεβ 2019

Το φαινόμενο της υπακοής στην εξουσία όπως αναδείχτηκε απο το πείραμα του Μίλγκραμ

Το περίφημα πείραμα του Στάνλεϋ Μίλγκραμ που έγινε το 1961, φώτισε το φαινόμενο της υπακοής στην εξουσία,όπως έχει αναδειχτεί σε διάφορες φάσεις της παγκόσμιας ιστορίας και ειδικότερα σε αυτήν της Ναζιστικής Γερμανίας. Πως είναι δυνατόν κανονικοί άνθρωποι να υπακούουν σε παράλογες και συχνά απάνθρωπες εντολές ; Προφανώς κάτι ανάλογο ισχύει και σήμερα στη χώρα μας με την αποδοχή του

11 Φεβ 2019

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν

Για την σημαντικό θέμα της επιλογής επαγγελμάτων,για τα επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος, τον ρόλο των γονέων, το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού C.G.T. και  γενικότερα για το κρίσιμο ζήτημα του  επαγγελματικού προσανατολισμού,μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση που οργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια Πολυχρονάκη - Καπαϊδωνάκη στο Ρέθυμνο της Κρήτης το Σάββατο 9 Φεβρουαρίο 2018, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Θεόδωρος Κατσανέβας. Μετα την εισήγηση στο πολυάριθμο ακροατήριο ακολούθησε πολύωρη εποικοδομητική συζήτηση με γονείς και εφήβους που συμμετείχαν στην εκδήλωση..
Για το ίδιο θέμα με κεντρικό τίτλο "το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν", ο ίδιος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθό Team FM, όπου τόνισε πως μία τέτοια διαδικασία απαιτείται να γίνεται έγκαιρα, έγκυρα και με μεγάλη σοβαρότητα και γνώση του όλου θέματος. «Η απόφαση αυτή είναι απόφαση ζωής και προσδιορίζει το μέλλον όλων των παιδιών μας, ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη περίοδο όπως η σημερινή όπου το μέλλον δεν είναι και τόσο ευοίωνο. Οι αποφάσεις που θα πάρουν τα παιδιά μας για το μέλλον τους, για τη ζώη τους όλη, είναι κορυφαίας σημασίας. Αλλά και οι γονείς χρειάζονται να μάθουν βασικές αρχές της συμβουλευτικής, έτσι ώστε όταν συζητούν με τα παιδιά τους να ξέρουν πως θα διαχειριστούν σωστά το όλο ζήτημα. 
Για τον ίδιο σκοπό, πρέπει να υπάρχει σε βάθος επισκόπηση και για αυτό πρέπει να αξιοποιούνται τα σύγχρονα και έγκυρα τεστ  και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Προσοχή όμως στις κουβέντες που ακούγονται από δω και από κει από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, αφού στην Ελλάδα είναι γνωστό πως  "είσαι ό,τι δηλώσεις", σύμφωνα και με το "Τσαρούχειο δόγμα". Δεν μπορεί ο καθένας να αυτοχρίζεται σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ή καθοδηγητής σε αυτήν την κρίσιμη απόφαση. Δυστυχώς πολλά παιδιά αποφασίζουν με λανθασμένες επιρροές από πολλούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε εντελώς αλλότριες κατεύθυνσης και πολύ συχνά αυτό να οδηγεί ακόμα και σε τραγικές συνέπειες. 
Με βάση τη βαθειά μελέτη του θέματος, τη θεωρία και την πρακτική,  έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο κανόνων επαγγελματικού προσανατολισμού που στηρίζεται σε τέσσερεις βασικούς παράγοντες και έναν χρυσό κανόνα. Ο πρώτος παράγοντας είναι τι ταιριάζει στον καθένα, τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις και οι προτιμήσεις του. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι επιδόσεις και η θέληση, ο τρίτος η οικογένεια και οι οικονομικές δυνατότητες. Και ο τέταρτος και πολύ σημαντικός εξωγενής παράγοντας είναι η αγορά εργασίας. Αυτά όλα πρέπει να τα παντρέψουμε να βρούμε τι ισχύει σε κάθε περίπτωση  και με βάση τα αποτελέσματα του τεστ, τον "χρυσό κανόνα" και μία συζήτηση που γίνεται με τα παιδιά και τους γονείς λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις». 
"Ο χρυσός κανόνας" υποστηρίζει ότι, άτομα με υψηλές επιδόσεις και θέληση, μπορούν να επιλέξουν από ευρύ πεδίο επαγγελμάτων, ακόμα και απο αυτά που είναι κορεμένα στην αγορά εργασίας, με την απόλυτη προύπόθεση ότι τους ταιριάζουν στον χαρακτήρα. Αντίθετα, άτομα με χαμηλές επιδόσεις και θέληση, πρέπει να επιλέξουν επαγγέλματα που έχουν καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας και με την προϋπόθεση βέβαια ότι τους ταιριάζουν.Το επάγγελμα ή η επιχείρηση των γονιών, δεν πρέπει να αποκλείεται, με την προϋπόθεση πάντα ότι ταιριάζει στον χαρακτήρα των παιδιών".
Και κατέληξε, σε ό,τι αφορά την επιλογή σχολής, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό: «Ασφαλώς και θα πρότεινα να βρουν τα παιδιά προς τα πού θα πάνε, αλλά δεν είναι κακό να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στα δικά μας πανεπιστήμια ανάλογα φυσικά και με τις επιδόσεις τους. Και δεν είναι ανάγκη όλα τα παιδιά να επιδιώκουν να μπουν σε πανεπιστήμια. Υπάρχουν και τα ΤΕΙ που είναι ισότιμα με τα Πανεπιστήμια και πολλές φορές επειδή προσφέρουν και πρακτική εκπαίδευση, έχουν υψηλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Κατά συνέπεια δεν πρέπει τα παιδιά να επιλέγουν απαραίτητα τις σχολές με υψηλούς βαθμούς αλλά έχει μεγαλύτερη σημασία τα παιδιά να επιλέγουν με βάση τις ιδιαιτερότητες τους και πάνω από όλα τι τους ταιριάζει αλλά και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. 
Όμως δεν αποκλείω φυσικά και το εξωτερικό αλλά δυστυχώς υπεισέρχεται και ο οικονομικός παράγοντας. Ευχή εκφράζω τα παιδιά μας να μη φεύγουν από τη χώραμας. Δεν μπορεί να χάσουμε τα παιδιά μας γιατί πολλά  που βγαίνουν έξω με την σημερινή κρίση τα χάνουμε και αυτό είναι μία τραγωδία για τη χώρα μας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η πανέμορφη και καρπερή Κρήτη θα χάσει τα παιδιά της και θα αρχίσει να φθίνει πληθυσμιακά».7 Ιαν 2019

Πρωτοχρονιά στην Τραπεζούντα, 1917: Ένα αυτοβιογραφικό διήγημα του Δημήτρη Ψαθά


Πρωτοχρονιά στην Τραπεζούντα, 1917: Ένα αυτοβιογραφικό διήγημα του Δημήτρη Ψαθά
Πρωτοχρονιά στην Τραπεζούντα, 1917: Ένα αυτοβιογραφικό διήγημα του Δημήτρη Ψαθά

Την Παρασκευή 1/1/1965 η εφημερίδα Μακεδονία δημοσίευσε το παρακάτω αυτοβιογραφικό 
διήγημα του Δημήτρη Ψαθά:

Καθώς τις χρονιάρες τούτες μέρες το μυαλό φτερουγίζει πάντα προς τα παιδικά χρόνια, 
θα θυμηθώ σήμερα πάλι κάποια μακρινή Πρωτοχρονιά στην Τραπεζούντα, σε χρόνια 
ταραγμένα –ξεχασμένα- εν έτει σωτηρίω… 1917. Ήταν ένα αστείο γεγονός  – ολόκληρη η 
πόλη να είναι ντυμένη στα ίδια υφάσματα, του ίδιου τύπου, των ίδιων χρωματισμών κι αυτό 
να προκαλέσει την κατάρα του δεσπότη. Επειδή όλα αυτά τα υφάσματα ήσαν… κλεμμένα!

Όχι μονάχα ήσαν κλεμμένα αλλά και σε κραυγάζανε με τα ποικίλα σχέδιά τους, τόσο 
μαρκαρισμένα και τόσο στερεότυπα όλα ώστε μόλις έβλεπες καμιά γυναίκα – προπάντων οι 
γυναίκες τα φορούσαν – έλεγες: Κεμπρούκ!

Κεμπρούκ σήμαινε το τελωνείο – ή τις αποθήκες του τελωνείου – όπου είχε γίνει η 
ομαδική διαρπαγή υπό συνθήκες πρωτάκουστες και κωμικοτραγικές, ενώ δηλαδή η πόλη 
βομβαρδιζόταν από τα καράβια της Α. Μ. του τσάρου πασών των Ρωσιών.

Με τους βομβαρδισμούς αυτούς, που ήσαν τακτικότατοι, είχαμε εξοικειωθεί – επί ένα ή δυο 
χρόνια τον καιρό εκείνο που ο τσαρικός στρατός προχωρώντας απ’ το Βακούμ καταλάμβανε τα 
παράλια του Πόντου και ζύγωνε προς την Τραπεζούντα με αντικειμενικό σκοπό να φτάσει 
εις την Κωνσταντινούπολιν και ο στόλος βομβάρδιζε τις μεγάλες παραλιακές πόλεις για να 
εξουδετερώσει τις ανύπαρκτες οχυρώσεις των Τούρκων.

Αξίζει να χαράξω μερικές γραμμές γι’ αυτούς τους βομβαρδισμούς – προτού προχωρήσω 
στο Κεμπρούκ – γιατί είχαν μια αγριάδα αλλά και περίεργη γραφικότητα.

Ιδιαίτερο γούστο – τραγικό – είχε η πρώτη εμφάνιση του ρωσικού στόλου που γέμισε χαρά 
και ενθουσιασμούς τον ελληνικό πληθυσμό της Τραπεζούντας επειδή θεωρούσε τη Ρωσία 
προστάτιδα δύναμη και περίμενε απ’ τον τσάρο την απελευθέρωσή του. Γέμισε ο γιαλός 
από Ρωμιούς που καμάρωναν τα καράβια κι απ’ τα Εξώτειχα, την πιο δυτική παραλιακή 
συνοικία της πόλης, μέχρι τον Άγιο Γρηγόρη και πέρα, ανατολικά, προς τη Δαφνούντα, όλοι 
βλέπαμε χαρούμενοι τα καράβια που ζυγώναν, ενώ οι Τούρκοι αγριεμένοι και ανήσυχοι κοιτούσαν να κρυφτούν.

Τα παιδιά του σχολείου – στο περίφημο «Φροντιστήριον Τραπεζούντος» – ένα επιβλητικό 
κτίριο που υψωνόταν κατενάντι στην θάλασσα – είχαμε βγει στα παράθυρα και χαιρετούσαμε 
τον στόλο. Σε μικρή απόσταση υψωνόταν επιβλητικός επίσης ο Άγιος Γρηγόριος – 
η μητροπολιτική εκκλησιά – μεσολαβούσε μια απέναντι παραλία, στο τέλος της οποίας 
υψωνόντουσαν  τα τείχη και τα κάστρα των Κομνηνών, σχεδόν άθικτα μέσα στους αιώνες. 
Απ’ την άλλη μεριά ήταν το λιμάνι, το «Κεμπρούκ» και πέρα η Δαφνούντα. Στην πλάτη αυτής 
της έκτασης υψωνόταν ο λόφος του Ποζ – τεπε, όπου αναρριχότανε η πόλη.

Με χαρά και αγαλλίαση απ’ το σχολειό μας – το «Φροντιστήριο» – παρακολουθούσαμε κι 
εμείς οι πιτσιρίκοι τα καράβια που όλο και πλησίαζαν όταν ξαφνικά από το ένα άστραψε
 μια λάμψη, ύστερα έσκισε τον αέρα ένα σφύριγμα κι απότομα: -Μπουμ!…

Μια τρομακτική έκρηξη ακούστηκε κι ένας απ’ τους συμμαθητές μας – Σπύρος Μαρμάρης 
– έπεσε βουτηγμένος στο αίμα. Αστραπιαία ήρθε ο πανικός, ο τρόμος, τρέξαν πολλοί και πιάσαν 
το παιδί, που είχε τραυματισθεί άσχημα στο χέρι από ένα κομμάτι της οβίδας. Σήμερα ο 
πρώτος εκείνος τραυματίας ζει στην Αθήνα, έχει κατάστημα και το χέρι του μαρτυρά τα αγαθά της χαρούμενης εκείνης μέρας.

Δεν ήταν, φυσικά, η μόνη οβίδα που έπεσε, ούτε κι ο μόνος βομβαρδισμός της πόλης, εκείνος. 
Από τότε τα ρούσικα καράβια μας ερχόντουσαν ξαφνικά αλλά κανένας πια δεν έβγαινε σε 
παράθυρο ή μπαλκόνι για να τα χαιρετήσει. Ο ερχομός – το ξέραμε πια – σήμαινε 
βομβαρδισμό κι ο πανικός ξεσπούσε μόλις διαγραφόταν στο μακρινό βάθος του ορίζοντα 
αμυδρότατα ο καπνός των καραβιών, έστω και τόσο αδιόρατος σαν τον καπνό τσιγάρου… 
Μια κραυγή αντηχούσε τότε: -
Τα… βαπόρια!

Με μόνη την κραυγή αυτή τρανταζότανε η πόλη γιατί μεταδινότανε σαν αστραπή κι ο 
κόσμος όλος – Τούρκοι και Ρωμιοί – άρχιζε να τρέχει σαν τρελός, ενώ τα ρολά των μαγαζιών 
κι οι πόρτες κλείνανε με πάταγο, σ’ ένα ανεμοστρόβιλο αναστάτωσης και πανικού. Ολόκληρη
 η πόλη ερημωνόταν μέσα σε λίγη ώρα, όλος ο πληθυσμός τρύπωνε στα υπόγεια. Το πανηγύρι,
 άλλωστε, δεν αργούσε: Μπαμ, μπουμ, βζζζ, μπουμ, μπουμ, μπουμ… Όταν ύστερα από μια ή δυο 
ώρες, σταματούσε το κακό και βγαίναμε, βλέπαμε πού και πού σπίτια χαλασμένα και μαζεύαμε 
απ’ τους δρόμους, ζεστά ακόμα, τα κομμάτια οβίδων.

Σ’ όλα όμως συνηθίζει το πιο εύκολα προσαρμοζόμενο θηρίο που λέγεται άνθρωπος και 
μέσα σε ένα ή δυο χρόνια οι βομβαρδισμοί έγιναν μια ατραξιόν της καθημερινής ζωής μας. Άλλωστε ο ρωσικός στρατός πλησίαζε – ερχόταν η απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό – κι οι Ρωμιοί είχαμε ξεθαρρέψει. Οι Τούρκοι τρομοκρατημένοι φεύγαν προς τα δυτικά αποχαιρετώντας με τα θρηνώδη τραγούδια τους την Τραπεζούντα:
Τραπεζοντάν τσικτούμ πασί σελιαμέεε...
γκιαφίρ Ουρούς μπομπαρντεμάν έτιορ.

Βγαίνοντας, δηλαδή, από την Τραπεζούντα, στέλνω χαιρετίσματα…, ο άτιμος ο Ρώσος βομβαρδίζει… Φύγαν στο τέλος και οι τουρκικές αρχές και η πόλη τώρα βρισκόταν στα χέρια του μητροπολίτη Χρύσανθου, που και αυτός πέρασε στους θρήνους των Τούρκων – «Μητροπολίτ βερμέζ πιζέ τεσκερέέέ».

Στο μεταξύ είχαν μεσολαβήσει γεγονότα φοβερά – το ομαδικό μάζεμα και η σφαγή των 
Αρμενίων από τους Τούρκους – αναμνήσεις ολοζώντανες στη μνήμη μου επίσης, που ίσως με 
άλλη ευκαιρία να γράψω. Τώρα η πόλη ήταν χωρίς αρχές, χωρίς αστυνομία και το τελωνείο 
πήχτρα από εμπορεύματα που προοριζόντουσαν για την πόλη της Τραπεζούντας ή για το 
Ερτερούμ. Ένα σύνθημα είχε ακουστεί: -Στο Κεμπρούκ!

Κόσμος και ντουνιάς ξεχύθηκε κατά το τελωνείο – εγκαταλελειμμένο απ’ τους Τούρκους – ενώ ο 
ρωσικός στόλος, όπως βλέπαμε τις αστραπές απ’ το γιαλό, βομβάρδιζε τα Πλάτανα, μια μικρή 
παραλιακή πόλη που βρισκόταν απέναντι, στα δυτικά της Τραπεζούντας, σε απόσταση λίγων 
ωρών. Χάζευα κι εγώ απ’ το γιαλό όταν ένας φίλος μου – μεγαλύτερος – ήλθε λαχανιασμένος:
- Ντο κάθεσαι, νέπε;
- Ντο εν; ρώτησα.
- Σο Κεμπρούκ! Πάμε κι εμείς σο Κεμπρούκ!

Από τον Αϊ-Γρηγόρη διανύσαμε τρέχοντας την απόσταση μέχρι το Κεμπρούκ – ήταν αρκετά 
μακριά – ενώ στο δρόμο βλέπαμε πλήθος ανθρώπων που ήσαν φορτωμένοι ο καθένας 
από πέντε μέχρι και δέκα τόπια υφασμάτων. Όταν φτάσαμε στις αποθήκες το θέαμα ήταν πρωτοφανές. Μια μυρμηγκιά ανθρώπων κι ο καθένας μ’ έναν κασμά έσπαζε τα σύρματα τεραστίων δεμάτων απ’ τα οποία 
ξεχυνόντουσαν τόπια υφασμάτων. Μέσα σ’ απερίγραπτο σαματά και φασαρία ο καθένας 
φορτωνόταν όσα τόπια μπορούσε και τραβούσε για το σπίτι του.

Αλλά ο στόλος απ’ τα Πλάτανα έφτασε στην Τραπεζούντα κι άρχισε την κανονική ατραξιόν. Κανένας όμως δεν έδινε σημασία στις οβίδες που σκάζαν πέρα στην πόλη. Οι κασμάδες συνεχίζαν τη δουλειά τους κι όσο ξεχυνόντουσαν τα τόπια τόσο ξεμακραίνανε το φόβο.

Σε δυο τρεις εβδομάδες – οι Ρώσοι είχαν μπει στην Τραπεζούντα – ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν ντυμένο απ’ το Κεμπρούκ. Προπάντων την πρωτοχρονιά το θέαμα ήταν μοναδικό γιατί στις εκκλησιές όλοι είχαν βάλει… τα καλά τους και δείχναν έτσι ομοιόμορφα ντυμένοι, σαν από ορφανοτροφείο.

Ο δεσπότης, λέγαν, καταράστηκε όσους πήραν τόπια απ’ το Κεμπρούκ καλώντας τους να τα 
επιστρέψουν αλλά η λαϊκή μούσα το γύρισε στο αστείο και τραγουδούσε με τον κεμεντζέ – την 
ποντιακή λύρα:
Α σο Κεμπρούκ που κι έκλεψεν
σον Αδ θα πάη κλαμένος
κι α σου δεσπότ’ την κατάραν
θα πάη κουρταρεμένος.

Δηλαδή εκείνος που δεν έκλεψε απ’ το Κεμπρούκ θα γλιτώσει μεν απ’ την κατάρα του 
δεσπότη αλλά θα πάει στον Άδη κλαμένος.

Και φυσικά οι περισσότεροι ήσαν ευχαριστημένοι που δεν θα πηγαίνανε κλαμμένοι, αλλά 
καλοντυμένοι και χαρούμενοι.