Google+ Followers

5 Απρ 2013

Jacques Cheminade : Ο Χρηματοοικονομικός φασισμός


Συνέντευξη στον Νίκο Λάο, "Ελλάδα Αύριο"

Ο Ζακ Σεμινάντ(Jacques Cheminade) είναι ένας από τους πιο σεβαστούς Γάλλους πολιτικούς ακτιβιστές. Το 2012 εξασφάλισε περισσότερες από 500 θετικές ψήφους αιρετών τοπικών πολιτικών αρχόντων της χώρας του, που είναι προϋπόθεση στη Γαλλία για να μπορεί κάποιος να λάβει μέρος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.Παρότι ο κ.Σεμινάντ δεν εξελέγη πρόεδρος, σήμερα, πολλοί οικονομολόγοι, πολιτικοί και πολίτες στη Γαλλία αναγνωρίζουν την ορθότητα της κριτικής που έχει ασκήσει στο χρηματοοικονομικό σύστημα και των προτάσεων που έχει αντιτάξει, από την εκδήλωση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης (2007/2008) και μετά. στον ΝΙΚΟ ΛΑΟ
ΣτησυνέντευξηπουμαςπαραχώρησεοΖακΣεμινάνταποκαλύπτει πολύσημαντικέςπληροφορίεςγιατη
χρηματοοικονομική ελίτοποίαεπιβάλλει-όπωςοίδιοςλέει-ένασύστημα «χρηματοοικονομικού φασι-
σμού».


Αυτότοκαθεστώς«χρηματοοικονομικούφασισμού»επιβάλλεται μεπολύπονηρόκαιπολύπλοκοτρό-
πο,ώστε οι μενλαϊκέςμάζεςνα μην μπορούννακατανοήσουνεύκολα τις οικονομικές διεργασίεςκαιέννοιες (καιάραναμηνμπορούνεύκολανα τιςκαταπολεμήσουν)οιδεκυβερνή-
σεις-ακόμηκαιεκείνεςτωνΗΠΑκαι τηςΓερμανίας- ναείναιμαριονέτες
χρηματοοικονομικών ελίτ.

Γι’αυτό,  γιαπαράδειγμα,όροιόπως«επανακεφαλαιοποίησητραπεζών»και«διάσωσηχωρών» είναι ρητορικάτρικ,ώστενασυντηρείταιοχρηματοοικονομικόςφασισμός και ο λαός να νομίζειότι έτσι διασώζονταιοικαταθέσειςτουκαιαποτρέπεταικάποιομυστηριώδεςκαισυνεχώςεπαπειλούμενο«μείζονκακό».

ΚύριεΣεμινάντ,παρακαλώπείτε μας τηνάποψήσας γιατην τρέχουσακρίσητηςΕυρωζώ
νης ενγένε ικαιτουχρηματοοικονομικούκαπιταλισμούειδικότερα.Ποια είναιτα κύρια προβλήματα,οι αιτίεςτους και ηπλέονενδεδειγμένηλύση;
Δενπρόκειταιμόνογιατηντελική κρίσητηςΕυρωζώνηςαλλάκαιολόκληρουτουπαγκόσμιουχρηματοοι-
κονομικούσυστήματος. Έναστοιχείο:όταν γιαπρώτηφορά, εν έτει 1993,κατήγγειλαταχρηματοοικονο-
μικάπαράγωγα(financialderivatives)-ταοποίαείναιστοιχήματαγιατημελλοντικήπορείατωντιμών-οσυνολι-
κόςόγκοςτουςανερχότανσε500δισεκατομμύριαδολάρια.Τώραεπισήμωςαντιπροσωπεύουν700χιλιάδες
δισεκατομμύριαδολάρια,περισσότεροδηλαδήαπόδέκαφορέςτοετήσιοΑκαθάριστοΕθνικόΠροϊόνολό-
κληρουτουκόσμου!Αυτότοσύστημαείναιένααληθινόφρενοκομείο.

Τοκακόπουκρύβεταιπίσωαπό τοευρώείναιότιαυτόδενδημιουργήθηκε γιαναυποστηρίξεισχέδια
ανάπτυξηςήκοινωνικέςπολιτικές, αλλάγιαναεπιβάλλειτιςλεγόμενες ορθόδοξεςμονεταριστικέςπολιτι-
κές,πουσυνεπάγονται λιτότηταγια τονλαόκαιατελεύτητηκρατικήδιάσωσηγιατιςτράπεζεςοιοποίεςείναι
«υπερβολικάμεγάλεςγιανακαταρρεύσουν»(«toobigtofail»).Αυτέςοι τράπεζεςέχουν εμπλακείσεπραγ-
ματικέςγιγαντιαίεςαπάτες,γιαπαράδειγμα,στη χειραγώγηση των δεικτώνεπιτοκίωνLiborκαιEuribor,σε
τόσηέκτασηώστετώραλέγεταιανοιχτάότι είναι «υπερβολικάμεγάλες γιανακαθίσουνστοσκαμνί» («too
bigtojail»). Ο ΈρικΧόλντερ(EricHolder),ο οποίοςείναιογενικόςεισαγγελέας τωνΗΠΑεπίτωνημερών τηςπονηρήςκυβέρνησηςΟμπάμα,παραδέχθηκε πρόσφατα ότι δεν θα ασκήσει διώξειςσεβάροςαυτώντωντραπεζών,διότιηεφαρμογήτηςκείμενης νομοθεσίαςκαιτωνσυνταγματικών
αρχώνθαοδηγούσεστηναποσύνθεσητουεθνικού(αμερικανικού) και τουδιεθνούςχρηματοοικονομικού
συστήματος!Μεάλλαλόγια,αυτήη χρηματοοικονομικήολιγαρχίακαταστρέφειτηνπραγματικήπαραγωγή,
καταστρέφειτηναγροτικήοικονομία καιτηβιομηχανίακαιεπιβάλλειλιτότηταστονλαόαπλώςκαιμόνογιανα
διατηρήσειτην ισχύ τηςσε παγκόσμιακλίμακα.ΗΕυρωζώνηέχειγίνει αρωγόςαυτών τωνολιγαρχών.Δεν
πρόκειται πλέον γιακαπιταλισμόή έστωγιαχρηματοοικονομικόκαπιταλισμό,αλλάπρόκειταιγιαχρηματοοικονομικόφασισμό.
Ηλύσησεαυτήντηδολοφονική αταξίαείναιναδοθείπάλιπροτεραιότηταστηνπαραγωγήκαιστηνεργα-
σίαμέσωενόςσυστήματοςGlass–Steagall,μέσωμιαςκρατικήςπιστωτικήςπολιτικήςγιατηχρηματοδότηση
υποδομών, και μέσωτηςδημιουργίαςοικονομικώνπλατφορμώνβασισμένωνσεπιοεξελιγμένες,πιοπα-
ραγωγικέςτεχνολογίες,καθώςκαι μέσωτηςέννοιαςενόςεξειδικευμένου,εφευρετικούκαικαλοπληρωμέ-
νουεργατικούδυναμικού.Πρέπεινα βάλουμεσετάξηταπράγματα,μέσω ενόςσυστήματοςGlass–Steagall,
καισυγχρόνως ναοικοδομήσουμε τομέλλον,μέσωενόςπιστωτικούσυστήματος.

(ΣημείωσητουΝ.Λ.:Μετονόρο
«σύστημαGlass–Steagall»εννοού-
μετονΤραπεζικόΝόμοτου1933που
ψήφισετοΚογκρέσοτωνΗΠΑ,κατό-
πινσχετικήςπρότασηςτουγερουσια-
στήCarterGlass καιτουβουλευτή
HenryBascomSteagall,μεσκοπό
ναδιαχωριστείπλήρωςηεμπορική
τραπεζικήαπότηλεγόμενηεπενδυτι-
Η Ευρωζώνη αρωγός
τηςτραπεζικήςολιγαρχίας
[Συνέντευξη ΖακΣεμινάντ,Γάλλοςπολιτικόςακτιβιστής]
WhoisWho
ΟΖακΣεμινάντ γεννήθηκε
το 1941, αποφοίτησε από την
ΕμπορικήΣχολήHautes étudescommercialesdeParis,εί-
ναι πτυχιούχοςΝομικής και,
επίσης,είναιαπόφοιτοςτηςπε-
ρίφημηςÉcolenationaled’administration. Εργάστηκε ως
υψηλόβαθμοστέλεχοςτηςΔι-
εύθυνσηςΕξωτερικώνΟικονο-
μικώνΣχέσεων τουυπουργεί-
ουΟικονομίας,Οικονομικών
καιΒιομηχανίας τηςΓαλλίας,
εντόςκαιεκτόςτηςχώραςτου.
Μεταξύάλλων,διετέλεσε εμ-
πορικόςακόλουθος της Γαλ-
λίαςστιςΗΠΑκατάτοχρονικό
διάστημα 1972-1977. Επίσης
στις προεδρικές εκλογές του
1981ανέλαβεπολιτικήδράση
υπέρ τουΒαλερίΖισκάνΝτε-
στέν(ValéryGiscardd’Estaing)
εναντίον τουΦρανσουάΜιτε-
ράν(FrançoisMitterrand).